Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Grävarbetet fortsätter

Fibergrävningen fortsätter i norra delen av Näshulta även om det är vinter och snö ute. Tomtgrävning är klart på många platser och kopplas nu ihop med det växande fibernät som grävs efter vägar och åkermark.

PTS om nyttan med bredband

Post- och telestyrelsen har publicerat en film om nyttan med bredbandstjänster av olika slag. I filmen besöker de hushåll i olika delar av Sverige för att se hur de använder sin bredbandsuppkoppling i vardagen.

Fortsätt läsa

Församlingen går in och stöttar fiberarbetet

Vi tackar Näshulta Församling och Kyrkoherden Karin Wibom för deras agerande i ärendet om grävningen på kyrkomark i Näshulta.

Det ekonomiska stödet från församlingen som täcker skillnaden mellan standardersättning och det belopp som stiften begär. Bidraget gör det möjligt att gå vidare utan att ta till ledningrättslagen, vilket skulle tagit ytterligare tid innan grävning kunnat påbörjas. Projektledaren har nu haft konstruktiva samtal med stiftens företrädare.

Eskilstuna-kuriren: Församlingen vill rädda fibern

Grävlagen har lagt ca 1,5 mil fiberslang till idag, med en plan på en mil i månaden så går det bra. Det som idag sinkar oss mest är brister i handläggningen från trafikverket. Det har gått 8 månader sedan handlingarna lämnades i till Trafikverket och vi har inte fått klartecken för Majstigen än. Trafikverket ska klara av handläggningen på 90 dagar men tydligen inte här.

Det har hänt att en del har fått ett nytt markavtal utskickat och det beror på att  vi har av olika anledningar tvingats att ändra sträckningen på fibern, det är viktigt att det kommer in till Linda på PEAB .

För närvarande är ett grävlag på väg till Vad från Åstorp, ett är runt Spettby och ett är i anslutning till 214 vid Åstorpskorset. Det grävlag som ansluter fastigheter, dvs gräver på tomten, har påbörjat sitt arbete. De kan komma före de andra.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma i Näshulta Fiber ekonomiska förening.

Datum: 2018-01-07

Tid:         17:00

Plats:     Näshulta kommunalhus

Kallelsen är även skickad via Epost till alla medlemmar. I den utskickade kallelsen så finns dagordningen samt förslagen på stadgeändringarna.

Förändringarna i stadgarna är för att föreningen ska kunna betala tillbaka del av insatsen samt att ansvarsområdena för föreningen nu är ändrade i och med avtalet med Zitius.

Så titta gärna i era Epostlådor och läs igenom förslagen.

Lägesrapport fibergrävning

Idag en vecka före jul har fibergrävarna klart med sträckan från Knutstorp till Nyby via Rotarbol . Grävning har påbörjats på andra sidan Majstigen och de ska gräva ner mot Torp i mellandagarna.

Tyvärr är inte trafikverket klara med grävtillståndet för Majstigen ännu.

Det är 4 grävlag igång och nästa vecka kan entreprenören som ska gräva på tomtmark dyka upp hos er där detaljprojekteringen är klar.

Ni som själva räknar med att lägga fiberslang kan kontakta Hans Eriksson 070 8301719 så kan vi plocka fram rätt slang och märkband med spårtråd till era anslutningar.

Grävstart

Då så! Efter tre års arbete med intresseförankring, bidrag, upphandling och olika myndighetskontakter så är nu skopan i backen.

De första grävlagen är på plats i norra delen av Näshulta. Först kommer stamsträcka att grävas vid stationen vid Knutstorp bort mot Majstigen. Blir inte vintern ovanligt hård så kommer man att kunna fortsätta gräva utan avbrott. De första abonnenterna bör i så fall kunna se fram emot att vara påkopplade fram emot vårkanten.

Grävningen utförs av BMA schakt i Hallsberg på uppdrag av Peab som håller i byggnationen. Hans Eriksson kommer, tillsammans med Håkan Fursjö, vara föreningens kontaktpersoner mot entreprenören. Om någon har frågor eller synpunkter angående grävning eller byggnation så går det bra att ta kontakt med någon av dem.

Uppdatering november

Arbetet för att nå byggstart fortsätter. Status när det gäller markavtal är att endast ett avtal återstår i etapp 1 och 2 vad gäller privata markägare. Vi har haft en bra dialog med flertalet markägare hittills och upplever att man fått gehör för sina synpunkter. Till syvende och sist är det båda parters ansvar att nå en överenskommelse. När det gäller kyrkans mark kommer Peab troligen välja alternativa vägar för att få åtkomst till marken. Med tiden tror vi därför att det kommer att gå att lösa så att alla som beställt fiber också kommer att kunna få det.

Det som hindrar grävstart nu är att Peab fått besked om att tillstånd från Trafikverket måste finnas på plats innan arbete får inledas (tidigare hade man tänkt börja schakta på privat mark). Dialog pågår med Trafikverket. Ärendet är inlämnat den 16 juni och har normalt 16 veckors handläggningstid.

Uppdatering oktober

Vi har fått flera frågor om när byggnationen väntas komma igång. För tillfället återstår ett par markavtal för att kunna påbörja schaktarbetet i etapp 1 och 2. Markavtal för övriga Näshulta förbereds nu och kommer att gå ut i nästa vecka.

Projekteringsbesök för tomtgrävning är klart i norra delen av Näshulta och fortsätter nu i västra. Under tiden har entreprenören ställt upp bodar och kabeltrummor vid Hökärr som kommer att vara uppställningsplats för maskiner och utrustning. Skanova säkerställer samtidigt att tillräckligt utrymme finns i stationerna vid Åstorp och Vidökna, som man kommer att utgå ifrån.

Viktigt att alla markavtal kommer in för att vi ska kunna nå fram till alla hushåll.

Markavtal

Nedan syns en tänkt områdesindelning i fem etapper som kommer att färdigställas var och en för sig. Först ut är norra och västra delen av Näshulta. Vi har skickat ut markavtal till ett 20-tal markägare i dessa områden och har redan fått flertalet påskrivna. Vi tackar för det.

Vi är förhoppningsfulla till att markägare inser vikten av fiberutbyggnaden för Näshultas utvecklingsmöjligheter i framtiden. Grundprincipen i bidragsfinansierade nät är att ingen intrångsersättning betalas ut för att hålla anslutningskostnaderna nere. Det finns dock möjlighet att föreslå andra typer av dragningar om ni finner dragningen olämplig.

Har du som markägare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, eller med Peabs projektledare. Mer information kommer ut i samband med markavtalen. Obs! De som berörs av separata markupplåtelseavtal är markägare där fibern betjänar fler än den egna anslutningen.

Fiberetapper

Peab

Då har vi lite nytt att rapportera. Vi hade igår ett möte med Peab som ska bygga nätet. Projektering och tillståndsansökningar hos Trafikverket är långt gångna. Man har delat in Näshulta i ett antal zoner eftersom området är så stort, som man planerar att färdigställa i 4-5 etapper. Exakt i vilken ordning beror lite på när det blir klart med markavtal, tillstånd och samråd i områdena.

Vi kommer nu att skicka ut markavtal till markägare vars mark vi önskar gå förbi. I september kommer sedan Peab att ta kontakt med fastighetsägare i norra och västra delen av Näshulta för att boka projekteringsbesök. Inledningsvis kommer stamnät utmed norra delen av Majstigen att dras. Om allt flyter på bra kan det bli grävstart i Näshulta i oktober.

Lägesuppdatering

Arbetet har gått lite trögt under våren och sommaren varför vi inte haft något nytt att rapportera. Orsaken till det är att det först nyligen blivit formellt klart med Länsstyrelsen om överlåtelsen av projektet till Zitius, vilket varit ett hinder för att starta byggnationen.

Zitius har nu haft byggstartsmöte internt och tecknat avtal med entreprenören. Peab håller på att projektera och har varit ute och filmat i området inför grävarbetet. Vi väntar nu på besked om startmöte med Peab för att gå igenom förutsättningarna för att få in markavtal från berörda sträckor. Större markägare som efterfrågat kontakt/offert väntas bli kontaktade för projekteringsbesök någon gång efter semestrarna.

Vad händer nu?

Vi vet att många undrar hur det går med arbetet. Det vi kan säga är det vi berättade på årsmötet. Projektet går snart över i sin aktiva fas och vi befinner oss nu i ett mellanläge där vi överlämnat till Zitius och de formerar projektet internt och lägger över det till nästa instans (Skanova).

Det innefattar även avtalsskrivande med entreprenören vilket verkar dra ut på tiden, men vi gör vad vi kan för att pressa på. Vi har under tiden haft kontakt med den del av organisationen som ska leda byggarbetet. De är redo att sätta igång så fort avtalen är klara och projektet hamnar på deras bord. Vi återkommer när vi har mer information.

Årsmöte

Tisdagen den 18 april, kl.1900, Näshultagården

Det har blivit dags för årsmöte. Bland annat kommer det att beslutas om vad som ska ske med de insatser som tidigare inbetalats till föreningen. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Zitius upprättar nu avtal med den entreprenör som ska anlägga nätet. I skrivande stund inväntar vi Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av stödet. Så snart detta är på plats kommer fiberbeställningarna att bekräftas och det praktiska arbetet kan börja.

Länsstyrelsen klar med tolkning

Under informationsmötet den 7 december berättade vi att föreningen och Zitius försöker lösa en del byråkratiska hinder som hindrar oss från att komma vidare i arbetet. Nyligen hade vi ett möte med Länsstyrelsen där det blev klart att de kommer att tolka Jordbruksverkets föreskrifter så att Zitius får ta över projekt och bidrag från föreningen. Vi håller nu på att skicka in de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

I primärområdet tror vi att vi i stort sett är i mål med beställningarna. Zitius återkopplar nu till fastighetsägare som begärt kontakt och reder ut de problem som anmälts. De kommer också att göra en kostnadsuppskattning i de kringområden som vi samlat in intresseanmälningar ifrån och sedan gå ut med erbjudanden där.

Intresseinsamling i kringområden

Det är roligt att se att intresset för fiber är stort! Vi har nu med god marginal passerat 400 intresseanmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringliggande områden fram till 31 januari.

Under tiden kommer Zitius att börja kontakta fastighetsägare som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här:

.                                                         

Beställ fiber innan 15 januari

För att vi ska komma vidare till projektering och byggnation är det nu viktigt att beställningarna snabbt och smidigt kommer in till Zitius. Dessa är icke bindande fram till att byggnationen meddelas kunna starta, därefter kommer de att ersätta de eventuella avtal som redan tecknats med föreningen.

  • Ni som redan är intresseanmälda eller tecknat avtal med föreningen, klicka här för att beställa fiber hos Zitius. Här finns även svar på de vanligaste frågor som vi fått kring beställningsförfarandet och kontaktuppgifter till personer som kan bistå om ni behöver hjälp.
  • Ni som ska göra en NY intresseanmälan för första gången, klicka här.

Uppdatering av läget

I lördags gick ett informationsbrev ut där det berättades om mötet med Zitius och att var och en nu behöver beställa fiber i Zitius portal fibertillalla.se. Instruktioner för detta fanns i brevet så om någon saknar det ta kontakt med Michael Carlén.

Vi har fått en del frågor angående fastigheter som saknar markering på kartan och beställningar som inte går igenom. Vi jobbar på detta så ha tålamod. I slutet av veckan tänker vi läsa in föreningens befintliga intresseanmälningar i portalen. Dock så måste var och en fortfarande gå in och beställa fiber.

På torsdag den 15/12 kommer det att hållas ett möte med områdeskontakter på Haneberg säteri så om du vill vara med och hjälpa till med fiberarbetet i ditt närområde är du välkommen att kontakta Michael Bergman.

Informationsmöte med Zitius

Med förhållandevis kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår upphandlade operatör Zitius.

Fortsätt läsa

Informationsmöte

Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång tids väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör.

Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de kommer att presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Näshultagården den 7/12.

Om kopparnätet

Telias nedsläckning av kopparnätet och de alternativ som återstår

Vi får ibland frågor om nedsläckningen av kopparnätet. För dig som missat det så fanns en artikel om detta i förra numret av Bygdebladet.

Anbuden gås igenom

Anbudstiden har nu löpt ut och föreningen har fått in ett antal anbud från olika intressenter. Arbetsgruppen håller som bäst på att se över de olika anbuden och målet är att utse den anbudsgivare som kommit med det för bygden bästa anbudet. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är informationen i offerterna skyddade.

Styrelsens förhoppning är att vi inom kort kommer att kunna tilldela en intressent uppdraget och därefter skriva avtal med den parten. Då detta är klart kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte till vilket avtalsparten också kommer att bjudas in.

Näshulta i P1

 

P1 "Plånboken" om kopparnätet

Diskussion i radioprogrammet Plånboken om nedsläckningen av telenätet, där Näshulta är med på ett hörn.

”Framtidens nät kallar teleoperatören Telia den nya teknik som ska ersätta det så kallade kopparnätet, som idag används för fast telefoni och bredband via telefonjacket.Men vad innebär egentligen det här stora teknikskiftet?”

Inslaget kan du lyssna på här.

Näshultadagen

För andra året var vi på Näshultadagen och träffade medlemmar och svarade på frågor. Den vanligaste frågan var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat.

Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi arbetat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi då veta vem som vunnit, och även vad priset kommer att bli. I samband med det går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet.

Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu.

Om fiberstödet i Kuriren

Eskilstuna-kuriren om bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Näshulta

Fortsätt läsa

Vi fick stöd!

Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt.
Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta. Inte bara till de allra mest lönsamma sträckorna, vilket troligen skulle blivit fallet om vi hade behövt bygga utan stöd.

Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där fyra projekt har blivit beviljade stöd. Mycket har gått i lås för att det lyckats. Om vi ska lyfta fram en avgörande orsak till det så var det den mycket höga intressegraden, uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!

Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort.

Banderoll Näshulta fiber

Bidragsstatus och ny upphandling

Angående stödet så för vi kontinuerligt dialog med Länsstyrelsen om kompletteringar av olika slag. Under vintern och våren har vi gjort ett flertal och den senaste ska vara inne 29 juli. Länsstyrelsen gör ingen utfästelse längre kring ett datum för beslutet, utan meddelar bara att officiellt beslut kommer när samtliga ansökningar i länet är genomgångna.

Om man ska se något positivt i att processen drar ut på tiden på det här viset, så är det att tillämpningen av regelverket för stödet klarnat en aning. Bland annat har det nu uppstått en möjlighet att överlåta ägandet av nätet på en gång istället för efter 5 år. Samtidigt har erfarenheter från andra fiberföreningar visat att anbuden är betydligt bättre när överlåtelse av nätet ingår som en del i upphandlingen.

I väntan på Länsstyrelsens beslut har därför styrelsen valt att avbryta nuvarande upphandling och ge arbetsgruppen i uppdrag att sätta ihop ett nytt upphandlingsunderlag. Ambitionen är att genomföra en totalupphandling under sommaren medan vi väntar på handläggningen av bidraget.

Vår stödansökan utreds vidare

Idag kom besked från Länsstyrelsen att vår ansökan om stödmedel är under utredning och att vi behöver göra ytterligare kompletteringar. Bland annat att uppdatera kartunderlag och förnya lånelöfte som blivit inaktuellt eftersom ansökningsprocessen dragit ut på tiden. Sista kompletteringsdag är satt till den 27/5, vilket förmodligen innebär att vi kan hoppas på ett beslut i juni.

Besked om avslag har nu gått ut till 15 byalag som inte längre är aktuella för stöd och det återstår 15 som utreds vidare. Ni som var med på årsmötet vet att vi är förhoppningsfulla, trots att stödmedlen antagligen bara kommer att räcka till ett mindre antal av dessa. Tidplanen är uppdaterad.

Årsmöte

Onsdagen den 20 april i kommunalhuset (Näshulta kyrkväg 1)

Snart är det ett år sedan föreningen bildades och det har blivit dags för årsmöte.
Efteråt följer en kort information om nuläget och möjlighet att ställa frågor. Frågorna ska vi försöka besvara på efter bästa förmåga eftersom vi fortfarande väntar på besked om bidrag från Länsstyrelsen.

– 19:00 Årsstämma
– 20:00 Information om läget och möjlighet att ställa frågor

Medlemmar och övrigt intresserade är välkomna!

Dialog med marknaden

Som ni kanske läst i tidningen eller hört på radio så är inte Länsstyrelsen färdig med tilldelningen av stödmedel än. Anledningen att beslutet drar ut på tiden ytterligare är att man börjat föra dialog med marknadsaktörer om hur man ska kunna få till stånd en så stor utbyggnad som möjligt totalt sett.

Det här är något som kommer att påverka handläggningstiden, men förhoppningsvis inte utfallet för vår del. Vi har kunnat få förhandsinformation om att vi ”ligger bra till” efter Länsstyrelsens preliminära genomgång av ansökningarna. För att inte spilla ytterligare tid uppmanar vi därför intresserade som ”väntar och ser” att skriva på avtalet och skicka in det snarast eftersom det förbättrar våra möjligheter att kunna ta hem stödet. Tidplanen är uppdaterad.

Telenätet försvinner

På sin hemsida går Telia ut med en lista på områden som förlorar sin fasta telefoni och bredband under nästa år. Det är en lång lista och där finns tyvärr även Näshulta och Svalboviken med. Läs mer här. Datum för nedstängningen är satt till 31:a maj 2017.

Det tycker vi är beklagligt då det påverkar företag och privatpersoner som blir av med möjligheten att ha en fast telefon eller internetuppkoppling. Informationen på sidan är tunn kring det faktiska åtagandet att erbjuda ett likvärdigt alternativ. ”Det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet” står det. Lagstadgat tillträde till internet är dock bara på 1 Mbit/s så det är i praktiken den skyldighet som finns.

Ny fiberkarta och avtalsstatus

Nu när anbudstiden gått ut så har vi publicerat en ny karta som är tänkt att uppdateras löpande. Tanken är att ni kan hjälpa oss att stämma av att vi markerat era fastigheter rätt. Kartan kommer sedan att utgöra underlag för projekteringen.

Fiberkartan

Efter sex veckor har ca 75% tecknat anslutningsavtal. Det är goda nyheter och har varit avgörande för styrelsens bedömning att vi kan vara med och tävla om stödmedlen. Vi uppdaterar ansökan kontinuerligt för att kunna hänga med i den konkurrens som råder och avvaktar med spänning Länsstyrelsens beslut som väntas i mars. Under tiden har vi påbörjat utvärderingen av de anbud som inkommit för att vara redo om vi får stöd.

Kringliggande områden

Då och då får vi intresseanmälningar från kringliggande områden. Dessa redovisas inte på hemsidan för närvarande, men samlas in för att bedöma om det är möjligt att utvidga projektets område. Särskilt från Koten har det kommit in många. Kommer det bara in tillräckligt många från ett angränsande område så kommer avtal att skickas ut.

Den 15/2 är sista kompletteringsdag hos Länsstyrelsen då vi ska slå fast projektområde och budget. Därför önskar vi få in intresseanmälningar och avtal innan dess. Skulle det inte visa sig möjligt att utvidga området kommer vi efter projektet att överlämna intresseunderlaget i operatörens händer. Ni kan alltså med fördel göra en intresseanmälan till oss.

Avtalen på väg in

Två veckor efter utskick av anslutningsavtalen har drygt hälften skrivit på, vilket lär betyda att vi redan nu har ett par ”säkra” delsträckor som kommer att kunna projekteras och byggas från start.

Intressegraden ligger för närvarande på 85% eller mer, beroende på hur vi väljer att avgränsa området. Något som i sin tur bygger på inkomna intresseanmälningar och avtal. Från och med mitten på februari planerar vi att visa denna information på vår karta.

Välbesökt informationsmöte

Mellan 150-200 Näshultabor kom på informationskvällen den 13 januari. Syftet med mötet var att ge nödvändig information inför start av byggnationsfasen och tecknandet av anslutningsavtal som pågår under vintern.

Se bildspel från informationskvällen.

Fortsätt läsa

Upphandlingen ligger ute

Under hösten har föreningen arbetat med upphandlingsunderlag för byggnation av nätet, och för kommunikationsoperatör samt drift av nätet. Dessa är nu ute på annons och intressenter har fram till mitten av februari att lämna in anbud. Upphandlingarna sker enligt LOU-principen eftersom det är offentligt stödmedel inblandat. Det innebär bland annat att de omfattas av sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut är taget i början på mars.

Informationskväll

Onsdagen den 13 januari, kl.1900 i kommunalhuset

Till våren hoppas vi att byggnationsfasen drar igång. Vi kallar därför till ett informationsmöte för att berätta hur det kommer att gå till och vad det innebär för oss, såväl praktiskt som ekonomiskt. Vi har bjudit in operatören Fibra, Eskilstuna kommun och banken som kommer att informera om detta utifrån sina perspektiv.

Alla medlemmar och övriga intresserade i bygden, såväl fast boende som fritidsboende, är välkomna till kommunalhuset den 13/1. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att teckna anslutningsavtal, vilket även kommer att mejlas ut innan mötet till alla som anmält intresse.

Angående de nya föreskrifterna för stöd

Jordbruksverkets nya föreskrifter fick som anat inte så stor påverkan annat än att det nu är tydligare vilka ramar som gäller för dem som söker stödmedel, och givetvis, att alltihop dragit ut en massa på tiden.

Tidsfördröjningen har resulterat i att det hunnit inkomma fler sökanden så att konkurrensen om stödmedlen hårdnat. Vi har dock haft bra förutsättningar från början och har även under tiden försökt göra vad vi kan för att anpassa oss till nya och ändrade förhållanden. Tidplanen är uppdaterad.

Tidplan för bredbandsstöd förskjuts

I ett remissyttrande ifrågasätter nu Konkurrensverket utformningen av Jordbruksverkets föreskrifter för stöd till bredbandsutbyggnad eftersom de kan anses ”verka marknadsstörande”. Jordbruksverket ska därför göra vissa justeringar av föreskrifterna vilka ska vara klara den 8/12.

Enligt uppgift bör inte detta påverka förutsättningarna för mindre projekt på landsbygden, men tidplanen för utbetalning av stödet kommer att förskjutas på grund av detta. Så här långt ser det inte ut att få allt för stora konsekvenser på vår tidplan. Styrelsen bevakar frågan och jobbar vidare med projektet under tiden.

Insamling av medlemsavgifter

I september har styrelsen gått ut med information till alla som anmält intresse för fiber och bor inom projektets planerade område att det är dags att betala in medlemsavgiften. Näst på tur står sedan upprättande av anslutningsavtal och i samband med det att göra en insats/delbetalning på anslutningskostnaden. För arbetsgruppens del pågår ett arbete i det tysta med tillståndshantering och upphandling av entreprenör och kommunikationsoperatör.

Ansökan om projektstöd

Då har vi lämnat in en ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. Projektplanen som bifogades ansökan finns att läsa här. Utifrån uppsatta bedömningskriterier har vi goda förutsättningar att få del av stödet då vi klassas som ett lagom stort byalag, med hög andel intresserade och med en god genomförandekapacitet. Länsstyrelsen planerar att börja behandla ansökningarna under oktober månad.

Näshulta fiber på Näshultadagen

Många undrar hur det går med projektet och vad som händer härnäst.

Status just nu är att vi väntar på att föreningen ska registreras hos bolagsverket som har förlängda handläggningstider under sommaren. Under tiden har vi förberett en ansökan om projektstöd som lämnas in så fort vi får ett organisationsnummer.

Skylt och flygblad till Näshultadagen

Under september-oktober planerar vi att börja teckna avtal med medlemmarna samt ta in insatser (2500:-) och medlemsavgifter (200:-). Upphandlingen beräknas starta senare i höst, för att därefter projektera och komma igång med grävning tidigt under nästa år.

Ekonomisk förening bildad

Vid det konstituerande årsmötet den 17 juni så bildades den ekonomiska föreningen Näshulta Fiber. Till ordförande valdes Michael Carlén. Före årsmötet hölls information om läget just nu för arbetsgruppen, se presentation. Mer information (stadgar, protokoll m.m.) kommer att läggas ut inom kort.

Notis om fiber

Eskilstuna Kuriren om fiberintresse i Näshulta

Eskilstuna Kuriren 2 Juni, 2015

Rekordmånga intresserade i Näshulta

Nu har vi passerat 85% intressegrad i Näshulta! Antalet intresserade är viktigt då det påverkar möjligheten att få stöd från Länsstyrelsen. Det är många byalag som ansöker om den begränsade mängd stödpengar som delas ut. Jämfört med andra byalag i Sörmland ligger vi väldigt högt vilket ger oss goda möjligheter att få stödet.

Konstituerande årsmöte

Onsdagen den 17 juni, kl.1900, Näshultagården (idrottshallen) – obs ändrad plats!

Blivande Näshulta Fiber Ekonomiska förening kallar härmed till konstituerande årsmöte.
På mötet kommer vi bland annat att:
– Informera om planerad dragning
– Informera om beräknad prisnivå
– Anta stadgar för föreningen
– Välja styrelse
Interimsstyrelse och stadgeförslag ser ni här.

Vi letar nu styrelsemedlemmar och personer som vill hjälpa till i arbetsgruppen.
Är du intresserad kontakta Näshulta Fiber.

Stort intresse för fiber

Den 6 maj hölls det ett informationsmöte i kommunalhuset. Ett åttiotal intresserade personer lyssnade på hur långt arbetsgruppen hittills har kommit. Ladda ner bildspelet från mötet.

Efter mötet är vi nu över 110 hushåll i Näshulta som lämnat in intresseanmälan för fiber. Häng med du också, passa på nu när det går att få stöd på 60% av kostnaden från Länsstyrelsen!

 

Fiber i Näshulta

Just nu är ett unikt läge att till en rimlig kostnad försäkra sig om morgondagens teknik.

Välkomna på informationsmöte!

Näshulta kommunalhus onsdag 6 maj kl 1900.

kommnalhus

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑