Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Hans Eriksson (sida 1 av 2)

Lägesrapport September

Nu är fibergrävningen inne i ett intensivt läge. De närmaste dagarna påbörjas arbeten längs väg 214 från Nygård och mot Julita och vid Holmen, även vägen Hökärr Svalboviken berörs på flera ställen, visa hänsyn mot de som jobbar nära vägen. Arbetet på Majstigen fortsätter mot Norrtorp.

Etappen Knutstorp mot Torp och Magda driftsätts nu och kunderna får avisering via SMS och mail. Har ni bytt telefonnummer eller mailadress sedan ni skrev avtalet kan er anslutning bli försenad när de söker efter kunden, meddela oss nya kontaktuppgifter så ändrar vi hos PEAB.

Nästa etapp att driftsätta är från Alphyddan mot Arvidstorp och vidare mot Spången.

Sjöförläggningen i Näshultasjön beräknas till i November då kabel varit en bristvara på marknaden men nu är den säkrad

Ledningsrättsärendena går vidare men är inte klara ännu.

Lägesrapport Augusti fibergrävning

PEAB har, som ni vet bytt till en ny schaktentreprenör, TA Gräv & Schakt från Vingåker.
BMA i Hallsberg, som vi hade innan, är så gott som avetablerade, förutom ett schaktlag och som håller på att knyta ihop det sista i etapp 2( Knutstorp Torp) . De håller även på att blåsa fiber i slangarna i etapp 2 och början av etapp 3 (Åstorp, Hedensö)  just nu.

Från TA Gräv & Schakt har vi just nu ett schaktlag i Näshulta som håller på att färdigställa etapp 4(Alphyddan Haneberg), för att sedan arbeta sig vidare mot etapp 5(Hökärr,Thomastorp) via Ottebro.
I september kommer det ansluta tre schaktlag till, där två av dessa schaktlag kommer ta vid där BMA slutat gräva i etapp 1(Hjälmarskogen Nortorp) och 3(Åstorp Hedensö).
Det fjärde schaktlaget är planerat att hjälpa till där det behövs.

Vi räknar med att börja installera de första kunderna som utgår från stationen vid Knutstorp/Åstorp under vecka 35, efter det kommer vi försöka jobba på med installationer under hösten, där vi blir klara. Etapp 2 och början av etapp 3 ligger först på tur, därefter kommer vi försöka fortsätta med etapp 4 för installationer senare under hösten.

Ansökan om sjökabelförläggning är sökt och godkänd av Eskilstuna kommun, samt berörda markägare. Nu håller vi bara tummarna för att vi får godkänt från Länsstyrelsen på sträckan till Näshulta Kyrka och till Haneberg Viken-Timmerviken.

(Infratek håller just nu på att gräva ned elkablar i Svalboviken, det är inte vi som är där.

Möten har hållits med de återstående markägarna på Lantmäteriet så den processen är igång och borde vara klar i September.

Lägesrapport Juli Fibergrävning

Vi går nu in i semesterperioden men aktiviteter pågår under tiden ändå. Två lag kommer att jobba under semestern ett från den tidigare entreprenören de håller på och färdigställer etapp 2 sträckan Knutstorp-Torp -Magda. Den etappen är färdiggrävd förutom ett rör under vägen vid stationen Knutstorp. Blåsning av fiber på den sträckan pågår för fullt Inkoppling snarast efter semestern.

Sträckan Knutstorp-Åstorp-Näsbo-Vad är också klar för blåsning och inkoppling.

Vår nya gräventreprenör TA schakt från Vingåker har börjat vid Vidökna Arvidstorp och det laget kommer att vara aktiva runt Alphyddan och Ekudden.

Efter semestern kommer flera grävlag och tomtgrävare från TA att dra igång. då är troligtvis ledningsrättsärendena klara så då blir det grävning Näshulta Kvarn Norrtorp väg 214.

Kartan uppdateras till Näshultadagen.

Lägesrapport fibergrävning Juni

Nu är det fyra mil fiberslang i marken.  Den nuvarande gräventrepenören har för liten kapacitet i Näshultas steniga mark så dom kommer att avveckla sin verksamhet men de ska färdigställa det de har påbörjat. Det vill säga återställa marken och blåsa fiber samt besikta av grävarbetena med berörda markägare innan de åker härifrån.

En ny entreprenör från Vingåker kommer efter midsommar med större maskiner så det bör gå fortare att gräva.

Det är två rör borrade under väg 214 sedan stoppade trafikverket arbeten på väg 214 under Juni till och med Augusti av säkerhetsskäl vi vet inte om det beror på trafiken eller vägens dåliga underlag.

Markavtalen är klara förutom tre varav två är ledningsrättsärenden.

Nu har även alla större fastighetsägare klart med sina avtal.

Lägesrapport Maj

Nu är vi uppe i fyra mil fiberdiken. Gräventrepenören är i full gång med återställning av det som grävdes under vintern. Ni som har vintergrävda fiberdiken och där de varit  och återställt kan ni förvänta er en kontakt från grävarna om efterbesiktning av arbetet.

Mycket aktivitet finns efter majstigen och från nästa vecka kommer de att borra under väg 214. Visa hänsyn  för de som måste jobba på och omkring vägen. Trafikverket har på grund av den stora risken längs 214 stoppat alla arbeten på vägen från 1 Juni. Därför prioriteras borrning  längs 214 fram till 1/6.

Stationen vid Knutstorp blir nästa steg, när de kommit under vägen där kan blåsning av fiber till de första kunderna komma igång.

Projekteringen av sista etappen är nästan klar och ledningsrättsärendena rullar på i myndighets takt.

Sjökabel kommer att läggas i höst när Länsstyrelsen och kommunen tillåter. Det är stopp för sjöläggning fram till Oktober av naturhänsyn.

 

Lägesrapport 1 April

På årsmötet informerade vi om läget i fiberutbyggnaden.

Grävarbetet har pågått hela vintern med lite avbrott för tomtgrävning när det blev för mycket tjäle för de små maskinerna.

Markavtalen för sista etappen är på väg det berör fastigheter från Nygård till Thomastorp.

Avtalet med Kyrkan är klart med Stockholms stift och verkar vara klart även med Strängnäs stift, och det kan vi tacka Kyrkoherden för.

Det som kan sinka en del arbeten är att vi har två ärenden som vi fått lämna till lantmäteriet för att få gräva enligt Ledningsrättslagen, det förfarandet kan ta ett par månader.

Svalboviken området har blivit senarelagt på grund av att vi  måste lägga mer sjökabel än vi tänkt från början.

På kartan ser ni hur långt vi kommit med grävningen idag och en grov prognos när nätet kan vara i drift i de två första etapperna.


Vi påminner om att det är hög tid att lämna in beställning om ni avser att skaffa fiber.

Lägesrapport fiberutbyggnad Mars

Grävning för fiber pågår för fullt på flera platser i Näshulta. Trafikverket har lämnat sina tillstånd så de har börjat runt Hållet nu. Stockholms stift är klara så där kommer de att börja snart. Det är lite spretigt upp mot Hjälmaren när inte alla markavtal är färdiga. De har även börjat på delar vid Spången och Näsbo.

Projekteringen av etapperna som byggs från Alphyddan är inne i slutskedet så fastigheterna Alphyddan/ Haneberg har fått sina markavtal och fastigheterna ner mot Julita får sina rätt snart och därmed är all projektering klar.

Tomtgrävarna jobbar på med besök och planering, de gräver inte för fullt nu när det är snö och tjäle i marken.

Svårgrävd mark har ändrat på planeringen över Barrö. Det kommer att bli mer sjökabel så  nya tillstånd söks. Det medför att södra sidan av Näshultasjöns senareläggs till hösten.

Församlingen går in och stöttar fiberarbetet

Vi tackar Näshulta Församling och Kyrkoherden Karin Wibom för deras agerande i ärendet om grävningen på kyrkomark i Näshulta.

Det ekonomiska stödet från församlingen som täcker skillnaden mellan standardersättning och det belopp som stiften begär. Bidraget gör det möjligt att gå vidare utan att ta till ledningrättslagen, vilket skulle tagit ytterligare tid innan grävning kunnat påbörjas. Projektledaren har nu haft konstruktiva samtal med stiftens företrädare.

Eskilstuna-kuriren: Församlingen vill rädda fibern

Grävlagen har lagt ca 1,5 mil fiberslang till idag, med en plan på en mil i månaden så går det bra. Det som idag sinkar oss mest är brister i handläggningen från trafikverket. Det har gått 8 månader sedan handlingarna lämnades i till Trafikverket och vi har inte fått klartecken för Majstigen än. Trafikverket ska klara av handläggningen på 90 dagar men tydligen inte här.

Det har hänt att en del har fått ett nytt markavtal utskickat och det beror på att  vi har av olika anledningar tvingats att ändra sträckningen på fibern, det är viktigt att det kommer in till Linda på PEAB .

För närvarande är ett grävlag på väg till Vad från Åstorp, ett är runt Spettby och ett är i anslutning till 214 vid Åstorpskorset. Det grävlag som ansluter fastigheter, dvs gräver på tomten, har påbörjat sitt arbete. De kan komma före de andra.

Äldre inlägg

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑