Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Admin

Kallelse samt dagordning till årsstämma

Datum: 2020-06-07 

Tid: 16:00 

Plats: Svalbovikens brandstation OBS! Vi kommer duka upp med stolar utomhus, så se till att ha kläder efter väder.

Styrelsen kommer föreslå att möte beslutar att avveckla föreningen. Detta då projektet är avslutat. 

För detta krävs enhälligt beslut på två separata möten. 

Dagordning: 

1.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2.      Godkännande av röstlängden.
3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5.      Fastställande av dagordning.
6.      Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
7.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
8.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9.      Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
10.   Budget.
11.   Medlemsavgift och andra avgifter.
12.   Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14.   Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15.   Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16.   Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara
sammankallande.
17.   Omröstning ifall föreningen ska avvecklas.
18.   Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt
lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen
senast fyra veckor före föreningsstämman.
19.   Mötets avslutande.

Ekonomisk förening bildad

Vid det konstituerande årsmötet den 17 juni så bildades den ekonomiska föreningen Näshulta Fiber. Till ordförande valdes Michael Carlén. Före årsmötet hölls information om läget just nu för arbetsgruppen, se presentation. Mer information (stadgar, protokoll m.m.) kommer att läggas ut inom kort.

Rekordmånga intresserade i Näshulta

Nu har vi passerat 85% intressegrad i Näshulta! Antalet intresserade är viktigt då det påverkar möjligheten att få stöd från Länsstyrelsen. Det är många byalag som ansöker om den begränsade mängd stödpengar som delas ut. Jämfört med andra byalag i Sörmland ligger vi väldigt högt vilket ger oss goda möjligheter att få stödet.

Konstituerande årsmöte

Onsdagen den 17 juni, kl.1900, Näshultagården (idrottshallen) – obs ändrad plats!

Blivande Näshulta Fiber Ekonomiska förening kallar härmed till konstituerande årsmöte.
På mötet kommer vi bland annat att:
– Informera om planerad dragning
– Informera om beräknad prisnivå
– Anta stadgar för föreningen
– Välja styrelse
Interimsstyrelse och stadgeförslag ser ni här.

Vi letar nu styrelsemedlemmar och personer som vill hjälpa till i arbetsgruppen.
Är du intresserad kontakta Näshulta Fiber.

Stort intresse för fiber

Den 6 maj hölls det ett informationsmöte i kommunalhuset. Ett åttiotal intresserade personer lyssnade på hur långt arbetsgruppen hittills har kommit. Ladda ner bildspelet från mötet.

Efter mötet är vi nu över 110 hushåll i Näshulta som lämnat in intresseanmälan för fiber. Häng med du också, passa på nu när det går att få stöd på 60% av kostnaden från Länsstyrelsen!

 

Fiber i Näshulta

Just nu är ett unikt läge att till en rimlig kostnad försäkra sig om morgondagens teknik.

Välkomna på informationsmöte!

Näshulta kommunalhus onsdag 6 maj kl 1900.

kommnalhus

© 2020 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑