I ett remissyttrande ifrågasätter nu Konkurrensverket utformningen av Jordbruksverkets föreskrifter för stöd till bredbandsutbyggnad eftersom de kan anses ”verka marknadsstörande”. Jordbruksverket ska därför göra vissa justeringar av föreskrifterna vilka ska vara klara den 8/12.

Enligt uppgift bör inte detta påverka förutsättningarna för mindre projekt på landsbygden, men tidplanen för utbetalning av stödet kommer att förskjutas på grund av detta. Så här långt ser det inte ut att få allt för stora konsekvenser på vår tidplan. Styrelsen bevakar frågan och jobbar vidare med projektet under tiden.