Nya planer på vindkraftspark i Näshulta

NYHET
February 14, 2021

Redan 2008 identifierades i Energimyndighetens Riksplan för vindbruk två områden i Näshulta som bedömdes vara av riksintresse för etablering av vindkraftverk. Det ena området ligger runt Mo i nordvästra Näshulta och det andra nordost om Svalboviken. Runt Mo fanns för snart 10 år sedan planer på att bygga 7 vindkraftverk men dessa planer förverkligades aldrig.

Nu planerar företaget RES Renewable Norden AB att söka tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning inom samma område kallat Stora Uvberget. Området som ligger ca 60-80 m över havet är bevuxet med barrskog. De fastigheter som ligger närmast är Hjälmargården vid Näshulta kvarn, Hagstugan och Gåstorp.

Anläggningen ska omfatta upp till 6 turbiner med en totalhöjd på 290 m och en effekt på 6-7MW. De förväntas producera förnybar energi motsvarande 6500 hushålls årsförbrukning. Enligt Gerda Gatenheim som är projektledare på RES är det inte säkert att anläggningen blir så hög som 290 m.

– De högsta vindkraftverken som byggs på land i Sverige idag är 240 m, men utvecklingen går fort framåt och eftersom tillståndsprocessen är så lång tar vi i det här skedet höjd för teknikutvecklingen. Ju högre upp i luften desto effektivare blir verken, därför vill vi bygga så högt som möjligt, förklarar hon.

Företagets policy är att så långt möjligt undvika att placera vindkraftverk inom 1000 m från bostäder för att minimera buller, men i vissa fall måste man ta hänsyn till t ex terrängen vilket kan innebära en placering något under 1000 m.

– Det är 40 dbA som är den absoluta gränsen som vi måste förhålla oss till, men den klarar vi alltid med god marginal,
försäkrar Gerda Gatenheim.

Vindkraften blir allt viktigare för att minska koldioxidutsläppen, men många anser att de höga tornen har negativa effekter på landskapsbilden. Man har också pekat på att fåglar och fladdermöss riskerar att dödas av rotorbladen. Buller från turbinerna samt skuggor och reflexer från rotorbladen kan också upplevas som störande för de närmast boende.

Inbjudan till samråd har gått ut till fastighetsägare inom en radie av 3 km från utredningsområdet samt till vissa fastighetsägare utanför projektområdet som har del i samfälligheter inom eller i närheten av området. Samrådet genomförs dels för att informera om projektet, dels för att berörda ska få möjlighet att lämna synpunkter på planerna. På grund av den rådande pandemin har samrådet genomförts digitalt och på distans.

När samrådsredogörelsen är klar kan Gerda Gatenheim på RES inte svara på.
– Kommunen har begärt anstånd med sitt yttrande och det är ett omfattande arbete att sammanställa och avpersonifiera de synpunkter som kommer in, säger hon.

Efter samrådet tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram därmiljöeffekterna av vindkraftsanläggningen beskrivs mer ingående. Processen för att få tillstånd att anlägga vindkraftverk är omfattande och tar i genomsnitt flera år.

Mer information finns på www.ecogain.se/storauvberget

/LENA LINDHOLM