Det kommunala VA-projektet i Österby

NYHET
May 6, 2022

Under 2020 startade arbetet med grävning och sprängning av schakten för nätet inom området. Rör för avlopp, friskvatten och fiber läggs ner och 0,5 m utanför varje tomtgräns skapas, efter överenskommelse mellan projektör och respektive fastighetsägare, en avlämningspunkt för detta.

Sedan får enskild fastighetsägare i egen regi gräva och lägga ner rören på egen tomt. Anslutning av dessa ledningar får dock ej ske innan allt är testat och godkänt av Eskilstuna Energi & Miljö.

EEM installerar en vattenmätare i varje fastighet. Man går fram helt eller delvis utmed befintligt vägnät samt utmed delar av grönområden och jordbruksmark främst inom vårt område. Det har blivit betydligt mer sprängning än vad projektören räknat med vilket har medfört att vissa delar tagit lite längre tid än planerat.

Ordinarie fordonstrafik påverkas förstås men framkomligheten generellt har lösts med tillfälliga vägar. Att nå den egna fastigheten har och kommer att vara ett problem under kortare perioder med grävarbete i direkt närhet till den egna tomten.

Anläggningen i Bälgviken som tidigare tagit hand om avloppsvatten och även producerat friskvatten kommer att förändras. Den byggs nu ut för att endast ta hand om avloppsvatten. Friskvatten kommer att levereras från ett helt nytt vattenverk. Byggnationen av detta, placerat öster om och precis utanför vårt område ca 200 meter från båtudden, är i full gång.

De av EEM anlitade entreprenörerna sammanställer varje vecka information om vad som skall ske kommande vecka och hur de boende eventuellt kommer att påverkas. Detta veckobrev läggs ut på vår hemsida så att alla medlemmar kan få information och hålla sig uppdaterade.

Eskilstuna kommun erbjuder sedan några år tillbaka fastighetsägarna inom vårt område möjlighet att friköpa sina tomter. Nuvarande erbjudande som gäller fram till årsskiftet 21/22 är friköp till 75% av 2018 års marktaxeringsvärde.

Arbetet för en ändring av detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft. Ändringen medger utökade byggrätter om 140 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 60 kvm för komplementbyggnader. Utöver detta så får, med nuvarande regler, friggebod om 15 kvm samt Attefall om 30 kvm uppföras utan bygglov. En viktig del i förändringen är att den låga karaktären av byggnationen fortsatt skall bibehållas.

/Göran Pettersson
för styrelsen Näshulta Österby SFF