Vad händer med Näshultasjön?

NYHET
June 11, 2024

”Eskilstuna Energi och Miljö AB, huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Eskilstuna kommun, har anlagt ett nytt ytvattenverk med nytt råvattenintag i Näshultajön vid Österby. Österby vattentäkt ska försörja invånare i Bälgviken, Näshulta kyrkby, fritidsområdet Näshulta Österby samt övriga och tillkommande anslutningar med dricksvatten av god kvalitet. Driftsättning av Österby vattenverk genomfördes sommaren/hösten 2022, inrättandet av ett vattenskyddsområde för Näshultasjön bedöms därför högt prioriterat.”

Anledningen till att kommunen valt att anlägga detta nya vattenverk är att verket i Bälgviken inte anses ha tillräcklig kapacitet och vattenkvalitet.

”Eskilstuna kommun synes ha initierat ett samrådsinitiativ på remiss med vad de vid den tidpunkten ansåg vara relevanta sakintressenter, vad man kan utläsa ur ”Myndighetssamråd – sammanställning av skyddsföreskrifter, synpunkter och svar” så har LRF, Länsstyrelsen, Trafikverket, politiker samt kommunala nämnder fått möjlighet att inge synpunkter.

Ingen dialog skedde med de fastighetsägare och näringsidkare som kan komma att beröras vid inrättandet av ett eventuellt vattenskyddsområde.”

Ett vattenskyddsområde kan indelas i en primär respektive sekundär skyddszon och vid behov även en tertiär skyddszon. Vissa verksamheter som kan orsaka enskilda utsläpp eller ingrepp i miljön bör förbjudas inom ett vattenskyddsområde, t ex hantering av petroleumprodukter och tillförsel av kemiska bekämpningsmedel som inte får ske utan tillstånd. Schaktningsarbete, t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande, får inte heller ske utan tillstånd.

Eskilstuna Kommunstyrelse beslutade att skyddsområde ska inrättas för ytvattentäkten i Näshultasjön enligt ”Förslag till ytvattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Näshulta ytvattentäkt, Samrådsunderlag för sakägare” daterad 2023-05-26.

Samtidigt beslutade Eskilstuna Kommunstyrelse att ge ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Näshulta ytvattentäkt ett föreläggande att senast tre månader efter delgivning av detta beslut yttra sig och inkomma med skriftliga anspråk till Eskilstuna Kommunstyrelse senast 2023-03-20.”

Anspråken ska avse ekonomisk kompensation för förlorad inkomst och värdesänkningar som kan drabba sakägare p g a restriktionerna i skyddszonerna.

”Det beslutet skedde utan att sakägare hade beretts möjlighet att påverka Eskilstuna Kommunstyrelse, vilket i sig inte kan anses acceptabelt.

Det föranledde sakägare runt Näshultasjön att sammankalla ansvariga politiker till ett informationsmöte 2024-02-15. Under mötet framkom ett behov av att upprätta ett nytt möte där handläggande tjänstemän bereddes möjligheten att beskriva processen i sig men kanske främst bemöta oss sakägare på ett sakligt och konstruktivt sätt. Samtidigt förlängdes tiden för att inkomma med yttranden och ekonomiska anspråk över förslaget till senast 15 augusti 2024.

Innan mötet med tjänstemännen samlades sakägarna för att sammanställa vilka frågor man önskade få svar på. Tyvärr gav inte heller det andra mötet önskat resultat.

Texten inom citationstecken är hämtad från ett mail som sakägarna genom Ulf Berglund sänt till kommunstyrelsen, kommunledningen samt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö den 8 maj. Detta innehåller även begäran om förlängd svarstid för anspråk. Inget svar har ännu kommit.

Den 24 maj har även kommunens politiska majoritet S och M samt kommunledningen fått samma material vilket nu är offentliga handlingar.

I Näshulta är oron nu stor för hur ett vattenskyddsområde kan komma att påverka boende och verksamhetsutövare. Kommer det att finnas förutsättningar för att bedriva jordbruk och hålla djur inom skyddszonerna? Blir det tillåtet att bygga och bo där? Hur ser Näshultasjöns vattenkvalitet ut idag? Är det nödvändigt med hårdare restriktioner?

Sakägarnas frågor är många och man väntar nu på att kommunen kallar till ett allmänt sakägarmöte för att räta ut mängderna av frågetecken.

En ytterligare fråga som skapat stor oro i bygden är vad som händer om Näshultasjön kommer att bli reservvattentäkt till Eskilstuna.

/LENA LINDHOLM

Primär (gul) och sekundär (blå) skyddszon enligt Eskilstuna kommuns remiss.