PROJEKT

Näshulta framtid

2002 - nu

Fakta mål

Näshulta framtid är en ideell förening med syfte att
arbeta för att Näshulta långsiktigt ska fortsätta att vara
en levande landsbygd.

Bakgrund


Föreningen bildades 2002 för att marknadsföra näshultabygden som en attraktiv boendemiljö. Målgruppen var framförallt barnfamiljer. En mängd lyckade aktiviteter genomfördes, som t ex konserter, för att lyfta fram och visa bygdens livskraft. Ett fylligt informationsmaterial togs också fram. Arbetet drevs
och finansierades som ett EU-projekt inom Våg 21 och
slutredovisades 2003.

När så Eskilstuna kommun inför 2004 års budget började utreda om bl a Näshulta skola kunde läggas ned, till följd av sviktande elevunderlag, såg Näshulta Framtid det som en mycket viktig uppgift att säkra skolans framtid.

Skolan, förskolan och Näshultagården är viktiga komponenter för ett levande Näshulta. En nedläggning
av skolan skulle utan tvivel betyda början till slutet för Näshulta som en livskraftig och attraktiv bygd.
Nya medel söktes därför från Våg 21.

För att bidra till finansieringen och bredda engagemanget värvades medlemmar till föreningen
brett bland bygdens innevånare och företagare.

Eftersom barnafödandet generellt var lågt i hela Sverige under 1990-talet och i början av 2000-talet så kunde man se att barnkullarna i skolorna skulle fortsätta att minska.Det gällde även Eskilstuna kommun och Näshulta. För att motverka denna trend, som pekade mot en nedläggning av skolan, lades fokus för Näshulta Framtids verksamhet på boende och skola/förskola. För att kunna öka inflyttning krävdes nämligen att fler bostäder skapades (hyres-, köp- och byggobjekt), att lediga platser kunde erbjudas på förskolan
(förskolan var full och det var kö) samt att skolan kunde
marknadsföras till blivande Näshultabor som ett
attraktivt och bra val. För att kunna göra det krävdes viss utveckling av densamma.

I samband med utredningen om eventuell nedläggning av skolan tog ledande politiker och tjänstemän från Eskilstuna kommun kontakt med bl a Näshulta Framtid för att diskutera vad vi tillsammans kunde göra för att bevara skolan. Den dialogen har sedan upprätthållits och varit av väsentlig betydelse.